Nákupný košík

Nemáte žiadne položky vo vašom nákupnom košíku.

Obchodné podmienky

Od koho nakupujete?

Internetový obchod Milvai.sk, v ktorom sa predáva tovar na internete, je prevádzkovaný spoločnosťou Mersigo Sp. z oo, ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obvodným súdom vo Varšave, XIII rozhodnutia Národného súdneho registra pod číslom KRS 000481522, NIP číslo: 5213657896, REGON č. 146919661 (ďalej len "Mersigo"). Spoločnosť Mersigo je zodpovedná za obsah zverejnený na stránkach www.milvai.sk.

Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia zák.č.250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a zák.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzky poskytovateľa.

Ako nás kontaktovať?

Môžete sa obrátiť na zákaznícky servis cez emailovú schránku pomahajko@milvai.sk

Ako objednávať

Kúpna zmluva  na tovar ponúkaný prostredníctvom stránok www.milvai.sk je uzavretá až záväzným potvrdením objednávky zo strany Mersigo ako predávajúceho .

Zákazník nakupujúci tovar prostredníctvom www.milvai.sk môže byť iba koncový spotrebiteľ, tj. Fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar na účel nesúvisiaci s jeho podnikateľskou činnosťou. Dodanie tovaru zakúpeného na www.milvai.sk je možné len na území Slovenskej republiky.

Ponuky umiestnené na www.milvai.sk sú platné po dobu 60 dní. Je potrebné brať na vedomie, že všetky výrobky sa predávajú v súlade s princípom "do vypredania zásob" a množstvo dostupných produktov je obmedzené. To znamená, že zadanie objednávky zo strany zákazníka bude potvrdené, len ak je tovar k dispozícii. Objednávky sa realizujú v poradí, v ktorom boli zákazníkmi realizované.

Objednávka krok za krokom

Objednávky od zákazníkov sa prijímajú na webových stránkach www.milvai.sk na základe nasledujúceho sledu akcií zo strany zákazníka:
i.výber tovar
ii.uvedenie doručovacej adresy
iii.zvolenie spôsobu platby

Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný skontrolovať všetky vložené údaje.

Objednávka je prijatá po potvrdení zákazníkom súhlasom s podmienkami eshopu Milvai.sk a odoslaní objednávky. Kliknutie na tlačidlo Objednať sa považuje za súhlas s podmienkami obchodu www.milvai.sk

O úspešnom doručení objednávky bude kupujúci informovaný automaticky generovanou e-mailovou správou. Doručením takejto e-mailovej správy nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Predávajúci na základe objednávky kupujúceho preverí dostupnosť a dodacie podmienky tovaru objednaného kupujúcim a v prípade, že tieto zodpovedajú údajom v objednávke kupujúceho, záväzne potvrdí objednávku.

V opačnom prípade objednávku odmietne, prípadne navrhne kupujúcemu uzavretie kúpnej zmluvy za iných podmienok, napr.  iná dodacia lehota a pod.  Ak kupujúci nesúhlasí s alternatívnou ponukou predávajúceho, predávajúci objednávku odmietne. Odmietnutie objednávky zo strany predávajúceho nezakladá právo na náhradu škody pre kupujúceho.


Kúpna cena a spôsob platby

Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov za dodanie tovaru.

Spôsob úhrady : online platba systémom GoPay (platba kartou, bankový prevod) vopred  

Pri úhrade kúpnej ceny bezhotovostným prevodom bude kupujúcemu vystavená zálohová faktúra, ktorú je kupujúci povinný uhradiť. Pri platbe bezhotovostným prevodom bude tovar kupujúcemu zaslaný až po úhrade zálohovej faktúry. Moment zaplatenia kúpnej ceny je pripísanie sumy na účet predávajúceho.

Kúpna cena je splatná dňom uvedeným v kúpnej zmluve. Pri platbe na dobierku pri prevzatí tovaru. Manipulačný poplatok za platbu na dobierku je 1,50 EUR.

 

Informácie o produktoch a cenách

Všetky informácie týkajúce sa základnej charakteristiky tovaru sú uvedené na stránkach www.milvai.sk. Ceny zverejnené na webových stránkach www.milvai.sk sa uvádzajú v mene Euro a zahŕňajú DPH.

Ceny sú platné v okamihu objednávky zo strany zákazníka. Spoločnosť Mersigo si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v ponuke obchodu www.milvai.sk  pri uvádzaní nových výrobkov ponúknuť či zrušiť cenové zvýhodnenie či zmenu súvisiacu s cenou výrobku. Vyššie uvedené nemá vplyv na cenu tovaru, na ktorý už bola vytvorená objednávka.


Termíny dodania tovaru

www.milvai.sk sa zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie, aby tovar objednaný zákazníkom dodal do 30 dní. Avšak dodacia lehota je zvyčajne 4 (štyri) až 8 (osem) pracovných dní od dátumu objednávky.
Ak www.milvai.sk nemôže splniť uvedený termín vzhľadom na skutočnosť, že objednaný výrobok nie je k dispozícii, najneskôr do 30 dní od objednania zákazníkom mu oznámi túto skutočnosť a v prípade prijatia platby pri platbe vopred mu sumu vráti.
Dodávky sú realizované kuriérskou službou DPD na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne na výdajnom mieste, ktoré si sami vyberiete. Zoznam výdajných miest nájdete na www.zasielkovna.sk. Pri osobnom odbere sa účtuje poplatok 2,99 EUR.

Výnimkou sú pravidlá pre konkrétne typy tovaru (napr. kvôli jeho veľkosti), ktoré môžu mať cenu za dopravu v inej sume. Táto skutočnosť je vždy uvedená pri ponuke tovaru a o týchto nákladoch ojednávajúci vie najneskôr vo chvíli potvrdzovania objednávky. V prípadoch, že z technických alebo logistických dôvodov prebieha dodanie tovaru v niekoľkých fázach, náklady na dopravu sú účtované iba raz.


Nedostupnosť tovaru

V prípade nedostupnosti tovaru (vyčerpanie skladu) budú stránky www.milvai.sk čo najskôr aktualizované, aby zobrazovali aktuálnu situáciu. Avšak ak k zisteniu nedostupnosti tovaru dôjde po prijatí objednávky zákazníka, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 30 (tridsiatich) dní od jej uzavretia. Ak zákazník zaplatil tovar vopred, vráti spoločnosť Mersigo platbu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, najneskôr však do 30 dní od zmluvy o predaji.

Reklamácia a postup pri vybavovaní reklamácií:

Na účely uplatnenia reklamácie kupujúcim sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru predávaného predávajúcim a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu u predávajúceho, pričom včasné uplatnenie reklamácie sa bude posudzovať v súlade so zákonnými ustanoveniami o dlžke záručnej lehoty ako aj kúpnou zmluvou.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

e-mailom: pomahajko@milvai.sk

Kupujúci má právo tovar reklamovať najmä v prípade:

i.výrobnej vady
ii.mechanického poškodenia pri doprave
iii.odlišne doručeného tovaru, ako je v objednávke

Reklamácia musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

A/ meno, priezvisko, adresu kupujúceho. Kópiu odokladu o kúpe, prípadne číslo objednávky

B/ popis reklamácie, z čoho musí byť jasné aká vada sa reklamuje

C/ podpis kupujúceho uplatňujúceho reklamáciu, ak sa táto uplatňuje poštou 

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie kupujúcemu potvrdenie. Ak bola reklamácia uskutočnená prostredníctvom e-mailu, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu ihneď, ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Tieto údaje vyplní kupujúci na reklamačnom formulári predávajúceho.

Vybavenie reklamácie:

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré dodaný tovar má pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

Na tovar sa vzťahuje záruka upravená v bode “Záruka“.

-Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a to bez zbytočného odkladu.

-Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu /napr. výmenu za nový kus/, alebo ak sa vada týka len niektorej súčasti, tak jej výmenu, ak tým predávajúcemu nevzniknú zbytočné náklady vzhľadom na cenu tovaru.

-Predávajúci môže vždy namieto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú /tzv.výmena za nový kus/.

-Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení alebo pre väčší počet vád bráni kupujúcemu v riadnom užívaní.

-Ak ide o iné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny.

Právo zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Po ukončení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihnedˇ, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad odo dňa jej uplatnenia.

Záruka

Pôsobnosť záruky je obmedzená na území Slovenskej republiky. Podmienkou posúdenia reklamácie ako oprávnenej je poskytnutie kópie dokladu o nákupe tovaru. Zákazník by mal tovar zaslať na určenú adresu po konzultácii so zákazníckou podporou v pôvodnom obale. V prípade neuvedenia dôvodu (tovar je funkčný, alebo sa na závadu nevzťahuje záruka), alebo keď nebol zistený a potvrdený uvedený dôvod reklamácie, bude výrobok vrátený bez opravy na adresu zákazníka, alebo bude vykonaný odhad nákladov na opravu.

Záruka sa nevzťahuje na činnosti, ktoré sú uvedené v návode a je potrebné ich vykonanie zo strany zákazníka, ako napríklad údržba, výmena batérií atď.

Záruka sa nevzťahuje na:
i.mechanické poškodenie tovaru činnosťou zákazníka,
ii.zašpinenie tovaru,
iii.poškodenie či závadu výrobku v dôsledku:
iv.

-nepoužívania, skladovania a údržby v rozpore s návodom
-ľubovoľného (zo strany používateľa, či neautorizovaného servisu) zásahu do výrobku, opravy či úpravy
-nesprávneho použitia tovaru

v.tovar, ktorý je príslušenstvom (spotrebný materiál) a jeho diely podliehajú opotrebovaniu

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má v súlade s §7 zák.č.102/2014 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Formulár je k dispozícii tu. Na webovej stránke môže zákazník elektronicky vyplniť a odoslať kontaktný formulár alebo akékoľvek iné jednoznačné prehlásenie. Ak zákazník využije túto možnosť, spoločnosť Mersigo mu obratom pošle potvrdenie o prijatí tohto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné v prípadoch ustanovených §7 ods.6. zák.č.102/2014 Z.z napr. ak bol tovar, ktorý nie je vhodný, vrátiť z hygienických a iných dôvodov popísaných nižšie.

Tovar zakúpený na www.milvai.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od dňa doručenia. Náklady na vrátenie takého tovaru hradí zákazník.

Aby bolo možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy o kúpe tovaru, zákazník je povinný do 14 dní od dodania tovaru zaslať tovar späť na nasledujúcu adresu:

Tarsago Slovensko, s.r.o.
P.O.Box 119
832 39 Bratislava

V prípade vrátenia tovaru zakúpeného na www.milvai.sk (tj. odstúpenia od zmluvy) je vrátením so všetkými uvedenými náležitosťami zmluva považovaná za neplatnú a zákazník je oslobodený od všetkých záväzkov. V takom prípade sa cena zaplatená za tovar (vrátane nákladov na dopravu k zákazníkovi) vracia zákazníkovi po odstúpení od zmluvy, najneskôr do 14 dní.

Vrátený tovar musí byť kompletný vrátane obalu. CD, DVD, počítačové programy na nosičoch dát musia byť vrátené v pôvodnom nepoškodenom a neotvorenom obale (fólia nie je otvorená, odstránená, škatuľa nie je otvorená). Kozmetické výrobky a ďalší tovar, ktoré z hygienických dôvodov majú originálny obal, musia byť vrátené v nepoškodenom obale.

K vrátenému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty priložené v pôvodnom balení tovaru, vrátane dokumentu pre vrátenie tovaru a faktúry a pokiaľ možno musí obsahovať pôvodný obal.

Všetky potrebné doklady na vrátenie tovaru sú súčasťou dodávky. Faktúra je generovaná systémom, zaslaná emailom a dostupná v užívateľskom účte na stránkach www.milvai.sk.


11. Otázky k vráteniu tovaru

Akékoľvek otázky týkajúce sa vrátenia tovaru je možné smerovať na zákaznícky servis Milvai:

email: pomahajko@milvai.sk

V prípade vrátenia tovaru môže byť vrátená cena znížená v dôsledku poškodenia, opotrebovania, nesprávneho použitia alebo balenia.

Ak je tovar reklamovaný ako chybný a technickou expertízou je potvrdené, že to tak nie je, predávajúci je oprávnený účtovať dodatočné náklady vrátane nákladov na dopravu.

Ďalšie informácie o tovare, objednávkach a príslušenstve tovaru získate na zákazníckej linke 0800 168 889 (Po-Pia 9:00-17:00) alebo prostredníctvom kontaktného emailu: pomahajko@milvai.sk.

Tovar uvedený na webových stránkach www.milvai.sk nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka. www.milvai.sk si vyhradzuje právo zmeniť podmienky predaja. Všetky zmeny sú účinné dňom zverejnenia na stránkach www.milvai.sk. Objednávky pred dátumom zmeny zásad predaja budú vybavené podľa podmienok platných v deň objednávky.